Disclaimer


Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op onze website bies.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is onderdeel van de diensten van BIES GROUP (Kamer van Koophandel: 02044004), hierna te noemen BIES.

In deze disclaimer kunt u lezen hoe wij omgaan met de content op de door BIES aangeboden website. Daarnaast leest u in de disclaimer of en hoe u gebruik mag maken van de op bies.nl geplaatste content.

Beperkte aansprakelijkheid
De op deze site verstrekte content is met zorg samengesteld. Toch kan BIES niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de content. Aan de verstrekte content kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt BIES geen enkele aansprakelijkheid.

BIES aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden content op deze bies.nl.

Auteursrechten
BIES behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden content (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van alle via deze website aangeboden content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BIES, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
De content op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. BIES behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Het verdient aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden content, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.